KOMPANIÝA BARADA

«Balam»


Näme maşgala ýa-da romantik agşamlyk naharyna aýratyn öwüşgin berer? Nämesiz hiç bir baýramçylyk saçagy geçirilmez? Islendik korporatiw tarapa hökmany gerekli aýratynlyk näme? Elbetde süýjüler. Iň gowusy, halaýan tortlar, öýde ýasalan tortlar ýaly, ýöne çeper esere meňzeýär. hünärli konditer önümleri. Hut şu süýjüler we konditer önümleri 5 ýyldan gowrak wagt bäri döredilýär biziň ýurdumyzda konditer önümleri kärhanasy "Balam". belli Süýji tortlarymyzy, hoşboý ysly çörekleri we puff önümlerimizi "Halk bazary" bölek satuw zynjyryndan satyn alyp bilersiňiz, şäheriň hemme ýerinde we ýurduň hemme ýerinde. Her önümiň bir bölegi bar. Şonuň üçin süýjüler gaty gowy görýärler enäniň ýa-da ejäniň konditer önümleri ýaly, müňlerçe maşgala konditer önümlerinden lezzet alýar. Her ýyl biz Assortimenti täze atlar bilen doldurýarys. Her bir sarp edijiniň gyzyklanmalaryna üns bermek, konditer önümleri “Balam” dynç alyş günlerinde we dynç günlerinde iýip bolýan süýjüleriň köp görnüşi bar. Çaý üçin süýji etmek ýa-da kofe, romantik nahar ýa-da maşgala ýygnanyşyklary elmydama täze, hoşboý, ýakymly, hoşboý tordy Halk bazary konditer bagtynyň bir bölegini öýüňize getirer. Kiçijik we uly gurme üçin hemme zat "Balam" atly konditer ertekisinden iň ýokary lezzet aldy. Sebäbi önümlerimiz süýji diş we gurme täsir eder.

KOMPANIÝAMYZYŇ TARYHY

«Balam»


"Balam" konditer önümleri kärhanasy Aşgabatda 2016 da maşgala işi hökmünde döredildi. Döredilende esasy iş konditer önümlerini satmakdyr.
2016 da öz önümçiligini açan kompaniýa, öndürijiligi bilen çörek we konditer önümlerini öndürmek üçin kiçi ussahanadan gitdi. 100 > her smenada kg, aýda 2,5 kuwwatly uly önümçilik zawodyna.
Kompaniýanyň taryhynda aýratyn bir möhüm waka, ikinji önümçilik meýdançasynyň açylmagy we üstünde täze iş ugry - puff pasta önümleriniň öndürilmegi boldy.
Häzirki wagtda Balam häzirki zaman, dinamiki taýdan ösýän we Türkmenistanda iň oňat konditer kärhanalarynyň biri bolan puff önümlerini öndüriji. Önümiň diapazonyna 100 -den gowrak zat girýär, şolaryň arasynda puff pastasy, gysga çörek hamyry, muffin, çörek, gündogar süýjüleriniň we tortlarynyň konditer önümleri.

ÖNDÜRIJILIGI WE HILINIŇ STANDARTLARY

«Balam»


Konditer önümleri kärhanasy Balam kanunçylyk we halkara azyk howpsuzlygy talaplaryna laýyklykda işleýär. 2016 -da kompaniýa laboratoriýa şahadatnamasyny üstünlikli geçdi we azyk howpsuzlygynyň töwekgelçiligini seljermek ýörelgesine we önümiň gözegçiligini asla üpjün etmäge mümkinçilik berýän möhüm gözegçilik nokatlarynyň döredilmegine esaslanýan laýyklyk şahadatnamasyny aldy. önümçiliginiň tapgyrlary.
Çörek bişirmek we ähli konditer önümleri dünýä belli RONDO (Şweýsariýa) we öňdebaryjy türkmen öndürijileriniň ýokary hilli enjamlarynda öndürilýär.
Süýjüleriň hiline, täzeligine we howpsuzlygyna göz ýetirmek üçin hiline üns berýäris we her tehnologiki ädimi barlaýarys.