News and events

Balam launches new campaign to acknowledge farmers


Card image cap

17.02.2022

Balam launches new campaign to acknowledge farmers

“Daýhanlar iň oňat işewür hyzmatdaşlarymyz we ähli eden işimiziň özeni. Birinji günden bäri olar bilen ýakyndan işleşdik. Ekinleri önümlerimize goluň tagamyny berýär we sarp edijileriň ýüregini özüne çekýär. Olaryň bize nämäni aňladýandygyna gaty gowy düşünýäris we olar bilen hyzmatdaşlygymyza sarpa goýýarys.

 

Daýhanlarymyza zerur bolan tohum goldawyny, okuwy we maglumatlary hödürläp, goldaw berýäris. Şeýle hem ekinlerini ekin meýdanyndan ýygnaýarys we has köp däne saklaýan desgalary gurýarys (Türkiýäniň Azyk, Oba hojalygy we Maldarçylyk ministrligi tarapyndan maliýeleşdirilýän Ygtyýarly Saklama Işi).

Recent post

Card image cap

Balam launches new campaign to acknowledge farmers

17.02.2022

Card image cap

«Balam» hususy kärhanasynyň önümleri Merkezi Aziýanyň «FoodExpo Qazaqstan 2021» atly halkara azyk senagaty sergisinde görkezilýär

18.02.2022

Card image cap

Turkmen Confectionary Brand Balam Attends International Exhibition Worldfood Moscow

09.12.2022