Habarlar we wakalar

Balam daýhanlary ykrar etmek üçin täze kampaniýa başlaýar


Card image cap

17.02.2022

Balam daýhanlary ykrar etmek üçin täze kampaniýa başlaýar

“Daýhanlar iň oňat işewür hyzmatdaşlarymyz we ähli eden işimiziň özeni. Birinji günden bäri olar bilen ýakyndan işleşdik. Ekinleri önümlerimize goluň tagamyny berýär we sarp edijileriň ýüregini özüne çekýär. Olaryň bize nämäni aňladýandygyna gaty gowy düşünýäris we olar bilen hyzmatdaşlygymyza sarpa goýýarys.

 

Daýhanlarymyza zerur bolan tohum goldawyny, okuwy we maglumatlary hödürläp, goldaw berýäris. Şeýle hem ekinlerini ekin meýdanyndan ýygnaýarys we has köp däne saklaýan desgalary gurýarys (Türkiýäniň Azyk, Oba hojalygy we Maldarçylyk ministrligi tarapyndan maliýeleşdirilýän Ygtyýarly Saklama Işi).

Soňkylar

Card image cap

Balam daýhanlary ykrar etmek üçin täze kampaniýa başlaýar

17.02.2022

Card image cap

«Balam» hususy kärhanasynyň önümleri Merkezi Aziýanyň «FoodExpo Qazaqstan 2021» atly halkara azyk senagaty sergisinde görkezilýär

18.02.2022

Card image cap

“Balam” konditer kärhanasy “WorldFood Moscow” halkara sergisine gatnaşýar

09.12.2022